Ziylan Taban Politikaları

- Kalite Politikamız

Ziylan Taban - Kalite Politikası Görseli

Birinci Öncelikli Hedefimiz;
Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ” sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için;

 • Kalite politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini,
 • İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,
 • Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,
 • ISO 9001 standardına uygun Kalite Güvence Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

- Çevre Politikamız

Ziylan Çevre Politikası

Ziylan Taban olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle;

 • Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,
 • Çalışanlarımızı “YEŞİL TÜKETİCİLER” haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
 • Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
 • Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,
 • İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
 • Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi ve kirliliğin önlenmesi için çevre korumaya yönelik uygulamaları azami seviyede tutmayı,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Ziylan Taban - Politikalar - Bilgi Güvenliği Politikası Görseli

Ziylan Taban Sayani Ticaret A.Ş. ile; iş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. “Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları” ile Ziylan Taban bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik özelliklerinin korunması sağlanacaktır.

Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

Ziylan yönetimi olarak, bu politikanın uygulanması ile:

 • Yasal gerekliliklere uymayı,
 • Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı,
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,
 • Entegre taban çözümlerini güvenli ve sürekli biçimde sunmayı
 • Güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi,
 • Ziylan Taban’ın itibarını ve güvenilirliğini korumayı,
 • Rekabet avantajı yaratmayı,
 • Müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları dahil olmak üzere, tüm ilgili taraflar için güvenilir, yenilikçi ve profesyonel bir firma olmayı,

ISO 27001 standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı ilkeleri olarak benimser.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ziylan Taban - İSG Politikası Görseli

Ziylan Taban sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda:

 • Yasal ve diğer şartlara uyulmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınarak risklerin takibi ve azaltılmasını,
 • Kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla kök neden analizlerinin yapılmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle güvenli bir çalışma ortamının yaratılması ve korunmasını,

 temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

- Sosyal Uygunluk Politikası

 1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İşletmemiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapamaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır.

 1. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşletmemizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır.

 1. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşletmemiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir.

 1. Etik İş Davranışı

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.

 1. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşletmemiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir.

 1. Sağlık ve Güvenlik

İşletmemiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

 1. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

İşletmemiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir.

 1. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz. İşletmemizde, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 1. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar.

 1. İşe Alma ve İstihdam

İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

 1. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır.

 1. İş ve İşçi Disiplini

İşletmemiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.

 1. Örgütlenme Özgürlüğü

İşletmemiz; çalışanları ve onların temsilcileriyle açık ve yapıcı bir diyaloğu taahhüt eder. Çalışanlar, kendilerini temsil edecek, tercih ettikleri örgütlere katılma serbestisine sahiptirler.

 1. Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.